Major Land en Water management Deeltijd Ecostadspark Zutphen

Periode: 
1 November, 2013 - 25 April, 2014
Data presentaties: 
21 January, 2014
4 April, 2014
Aantal studenten: 
12
Docent: 

Het majorproject P&W/I&W 2013-2014 : Ecologisch Stadspark Zutphen
Tijdens de major wordt een project uitgevoerd waarin studenten de opgedane kennis en kunde uit hun studie gaan toepassen in een reële werkomgeving met een opdrachtgever en diverse actoren met soms tegenstrijdige belangen. Dit jaar zullen studenten van de voltijdse opleiding Planologie & Waterbeheer (P&W) samenwerken met de studenten van de deeltijdse opleiding Inrichting & Waterbeheer (I&W) in het project Ecologisch Stadspark Zutphen.
Voor de studenten betekent dit dat ze tijdens dit project verder gaan werken aan de eindkwalificaties, behorende bij hun major (zie bijlage 1). Aan het eind van het project moeten ze tijdens het assessment bewijzen dat ze deze eindkwalificaties hebben behaald.
De begeleidende docenten zorgen voor een geschikt project waarin de student voldoende wordt uitgedaagd om al zijn kennis en kunde in te zetten om een HBO-waardig product te maken waar de opdrachtgever mee verder kan. Wij zijn van mening dat het project Ecologisch Stadspark Zutphen voldoet aan deze eisen.
Burgerinitiatief Ecologisch Stadspark Zutphen
Een stadspark voor Zutphen: idee wordt werkelijkheid
Sinds enkele jaren maakt de Stadspartij zich sterk om Zutphen een ecologisch stadspark te geven. De aangewezen locatie daarvoor is de zone tussen de Zuidwijken, Helbergen, het Waterkwartier en het Graaf Ottobad.
De Stadspartij schreef op 25 september 2009 aan de gemeenteraad:
"Zutphen heeft, in tegenstelling tot tal van andere steden, niet een echt stadspark van flink formaat. Wij stellen ons voor een ecologisch stadspark te realiseren in de groenzoom tussen de Zuidwijken en de ‘oude’ stad. De groene long vanaf de Kinderboerderij tot aan de Vijver moet naar onze mening ook in de toekomst vrij blijven van nieuwbouw en stadsuitbreiding. Dat kan door tijdig in een bestemmingsplan de inrichting voor de lange termijn vast te leggen. Wij zouden het stadspark, met behoud van de bestaande landschapswaarden, graag ontwikkeld zien in samenspraak met de inwoners."
Inmiddels wordt het idee in Zutphen breed gedragen. Sinds 2010 is het opgenomen in het collegeakkoord. Op 15 mei 2011 organiseerde de Stadspartij een wandeling door het gebied waaraan veel belangstellenden deelnamen. Daar bleek ook dat er voldoende animo was voor een burgerinitiatief met als doel in dialoog met organisaties van omwonenden, bedrijven en belanghebbenden zoveel mogelijk goede ideeën over de inrichting van het groengebied inventariseren.
De oprichting van de Initiatiefgroep Ecologisch Park Zutphen is sinds dit jaar een feit. De groep bestaat uit een aantal bewoners van de Zuidwijken, deskundigen, vrijwilligers en vertegenwoordigers van De Kaardebol en Transition Town Zutphen.
Overleg met de gemeente Zutphen heeft nu geresulteerd in een bestuursopdracht. De plannen voor het park zullen in samenwerking met de initiatiefgroep worden uitgevoerd.
Onderzoeksvraag: wat is de meest geschikte inrichting van het watersysteem in het Ecologisch Stadspark van Zutphen vanuit het oogpunt van duurzaamheid, draagvlak en financiering?
Fase 1: Verkenning (periode 2)
Beoogd resultaat: besluit over het gewenste scenario
1) (4-5) Deelgroepen die verschillende verkenningen uitvoeren waarbij wordt ingegaan op één of meer van onderstaande deelvragen:
- Welke belangen en mogelijkheden zijn er om het stadspark in te zetten / te benutten voor duurzame omgang met hemelwater, met name hoe kan het stadspark bijdragen aan doelmatig afkoppelen van aanpalende wijken? (In hoeverre moeten deze wijken nog afgekoppeld worden, waar en hoe infiltreren en welke gevolgen voor de inrichting van het park?)
- Een van de bouwstenen uit de visie is natuurvriendelijke oevers. Waar zou dat kunnen / waar is dat wenselijk?
- Welke belangen en mogelijkheden zijn er om de waterkwaliteit in het stadspark te verbeteren?
- Wat is het effect van stopzetten van drinkwaterwinning op het watersysteem? Zijn er eventueel mitigerende maatregelen nodig?
- Gewenst ecologische inrichting van het stadspark. Welke standplaatsfactoren zijn daar voor nodig en hoe kunnen deze standplaatsfactoren duurzaam worden gerealiseerd (stadslandbouw, groenadoptie, volkstuinen)?
- Moet er een ecologische verbindingszone door het park lopen en wat zijn dan de doelsoorten en benodigde ingrepen?
- Actorenanalyse. Zijn er nog andere belanghebbenden die betrokken moeten worden en wat zijn hun belangen?
- Moet er een watertoets worden uitgevoerd voor dit plan en zo ja, hoe gaat dat dan; zo nee, waarom niet?
2) Deelgroepen mixen en integrale scenario’s uitwerken en visualiseren (posterpresentatie)
3) Bespreken scenario’s met primaire stakeholders (met name Stichting, gemeente, waterschap, eventueel Vitens) in workshop, voorbereid door de studenten. Doel van deze bijeenkomst is het voorkeursscenario te bepalen.
Fase 2: Ontwerp (periode 3)
Beoogd resultaat: waterhuishoudkundig ontwerp inrichting stadspark